Happy Father’s Day! 快d跟住比賽手工教學,送份禮物比爸爸啦!


爸爸一向比大家嘅感覺都係著住恤衫番工,有冇諗過送爸爸一件獨一無二恤衫呢?
記得 我的爸爸 手工及紙黏土比賽 6月30日截止,要盡快提交作品呀!

Happy Father’s Day! 快d跟住比賽手工教學,送份禮物比爸爸啦!
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp